اهالی دیرالزور در شرق سوریه روز جمعه ۲۶ مهر، علیه کشتار و سرکوب مردم سوریه توسط دیکتاتوری اسد و رژیم آخوندی در منطقه دست به تظاهرات زدند.

ساکنین منطقه دیرالزور حضور نیروهای وابسته به رژیم آخوندی بهمراه نظامیان اسد در شهرها و روستاهای خودرا به شدت محکوم کردند. تظاهرکنندگان برای پنجمین هفته متوالی علیه حضور مزدوران رژیم آخوندی و نظامیان اسد در منطقه خود دست به اعتراض و تظاهرات می زنند.